معماری

فنی مهندسی

دانلود رایگان مقاله مسائل، چالش ها، و راهبردهای ارتقای بهره وری آب كشاورزی در ايران

ff

دانلود رایگان مقاله مسائل، چالش ها، و راهبردهای ارتقای بهره وری آب كشاورزی در ايران . عنوان مقاله: مسائل، چالش ها، و راهبردهای ارتقای بهره وری آب كشاورزی در ايران . فرمت فایل:pdf تعداد صفحه:22 مقدمه همواره يكي از چالش ها و بحثهاي مرتبط با ضعف در كاربرد واقعي نتايج …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله بهترين مديريت بهره برداری از شبكه های آبياری و زهكشی

ff

دانلود رایگان مقاله بهترين مديريت بهره برداری از شبكه های آبياری و زهكشی عنوان مقاله: بهترين مديريت بهره برداری از شبكه های آبياری و زهكشی . فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:10 مقدمه احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي و سدهاي انحرافي به منظور افزايش كارايي منابع توليد كشاورزي در مقياس بين …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله تعيين الگوی كشت بهينه شبكه آبياري ورامين

ff

دانلود رایگان مقاله تعيين الگوی كشت بهينه شبكه آبياري ورامين عنوان مقاله: تعيين الگوی كشت بهينه شبكه آبياري ورامين با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبی . فرمت فایل:pdf تعداد صفحه:10 مقدمه محدوديت منابع آب، عملكرد پايين بهره برداري از شبكه هاي آبياري، افزايش جمعيت و نياز روز افزون به …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله رایگان بررسي وضعيت بهره وري آب براساس شاخص BPD و CPD در شبكه آبياری و زهكشی

ff

دانلود مقاله رایگان بررسي وضعيت بهره وري آب براساس شاخص BPD و CPD عنوان مقاله: بررسي وضعيت بهره وري آب براساس شاخص BPD و CPD در شبكه آبياری و زهكشی دز خوزستان و ارائه راهكار مناسب جهت افزايش آن ها . فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:14 مقدمه جمعيت كشور در حال …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله افزايش بهره وری آب در كشاورزی آبی

ff

دانلود رایگان مقاله افزايش بهره وری آب در كشاورزی آبی عنوان مقاله: افزايش بهره وری آب در كشاورزی آبی . فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:12 چكيده بخش بسيار بزرگي از محصولات غذايي از درصد بسيار كوچك اراضي آبي در سطح جهان بدست مي آيد. به عنوان مثال در سال زراعي 81-80 …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله چشم انداز توسعه شبكه های فرعي آبياری و زهكشی در كشور

ff

دانلود رایگان مقاله چشم انداز توسعه شبكه های فرعي آبياری و زهكشی در كشور عنوان مقاله: چشم انداز توسعه شبكه های فرعي آبياری و زهكشی در كشور. فرمت فایل:pdf تعداد صفحه:10 چكيده طي سال هاي اخير سرمايه هاي عظيمي براي احداث سدهاي مخزني و تأ سيسات اصلي انتقال آب در كشور …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله نقش نظام آبياری سنتی در برنامه ريزی تحويل آب

ff

دانلود رایگان مقاله نقش نظام آبياری سنتی در برنامه ريزی تحويل آب عنوان کامل مقاله: نقش نظام آبياری سنتی در برنامه ريزی تحويل آب از سدهای مخزنی به شبكه های آبياری در شرايط كم آبی و خشكسالی . فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:10 مقدمه در گزارشات و دستور العمل هاي بهره برداري …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله امكان پيش بينی اثرات شوری آب برعملكرد ارقام برنج پر محصول

ff

دانلود رایگان مقاله امكان پيش بينی اثرات شوری آب برعملكرد ارقام برنج پر محصول عنوان مقاله: امكان پيش بينی اثرات شوری آب برعملكرد ارقام برنج پر محصول . فرمت فایل :pdf تعداد صفحه:8 چكيده مناطق زيادي از اراض ي برنجكاري زراعي استان مازندران متأثر از شوري خاك و آب و كاهش …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله بهبود مديريت توزيع آب در اراضی شاليزاری

ff

دانلود رایگان مقاله بهبود مديريت توزيع آب در اراضی شاليزاری عنوان مقاله: بهبود مديريت توزيع آب در اراضی شاليزاری . فرمت فایل: pdf تعداد صفحه: 16 چكيده با توجه به افزايش سرانه مصرف آب در كشور، محدوديت منابع آبي، افزايش جمعيت، نياز روزافزون كشور به امنيت غذايي و پايين بودن راندمان …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان مقاله چالش ها و چشم اندازهای مديريت مصرف آب كشاورزی

ff

دانلود رایگان مقاله چالش ها و چشم اندازهای مديريت مصرف آب كشاورزی عنوان مقاله: چالش ها و چشم اندازهای مديريت مصرف آب كشاورزی . فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:7 -2 مقدمه در بررسي و تبيين مديريت مصرف آب كشاورزي تعريف شاخصهايي با قابليت اندازه گيري و ارزيابي، اهميت اساسي دارد. …

ادامه نوشته »