معماری

آموزش وپرورش

دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی مشاور تحصیلی آموزش و پرورش – رشته: مشاور تحصیلی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 60 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال 86 / …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز ماشین های کشاورزی آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز ماشین های کشاورزی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع نساجی آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز صنایع نساجی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه برداری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز نقشه برداری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع چوب آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز صنایع چوب – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 55 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز نقشه کشی معماری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز مکانیک خودرو آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز مکانیک خودرو – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز حسابداری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع غذایی آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز صنایع غذایی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 50 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 …

ادامه نوشته »

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز تأسیسات آموزش و پرورش

ttttt

دفترچه سوالات استخدامی هنر آموز تأسیسات آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز تأسیسات – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای 84 و 86 و 89 – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ 1389/3/7 – مواد امتحانی: 55 سوال اختصاصی (فاقد پاسخنامه) 3 دفترچه سوال عمومی (60 سوال سال 84 / 60 سوال سال …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس